Richtlijnen Djembe Onderwijs

In samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunstheeft de VDON ‘Richtlijnen voor de Cursistenopleiding Djembe-onderwijs’ opgesteld. De doelstelling van deze richtlijnen is om de kwaliteit van het djembe-onderwijs in Nederland te bevorderen. Daarnaast wordt getracht om door middel van bewustwording een bijdrage te leveren aan het behoud van de kunst van het djembespel als muziektraditie en cultureel erfgoed. Belangrijk uitgangspunt is dat bestaande kennis bewaard blijft en methodisch doorgegeven wordt.

De richtlijnen zijn bedoeld als leidraad bij  het verzorgen van kwalitatief goed djembe-onderwijs. Het doel is om als referentiekader te dienen voor een planmatige en doelgerichte opzet van de cursussen en lessen. Het is een middel om het onderwijs naar een hoger niveau te brengen en de kunst van het djembespel en de bijbehorende tradities te ondersteunen.

De functie van de richtlijnen is tweeledig:
1. bieden van een kader waarbinnen competentieprofiel voor docenten is vastgesteld;
2. bieden van structuur waarbinnen de cursist zich kan ontwikkelen.

In de richtlijnen worden suggesties aangedragen voor de wijze waarop een leerling zich verder kan ontwikkelen en middelen om de leerling daarbij te begeleiden. Aankomende en reeds gevestigde docenten worden mogelijkheden geboden om het onderwijs vorm te geven en te verbeteren. Docenten worden in de gelegenheid gesteld om de deskundigheid te bevorderen.

De richtlijnen zijn primair bedoeld voor de cursistenopleiding, maar daarnaast natuurlijk ook voor docenten die op een verantwoorde wijze vorm en inhoud aan deze opleiding willen geven. Het biedt docenten en scholen een structuur waarop het onderwijs kan worden gebaseerd en het biedt beginnende docenten handvatten waarmee zij zich als docent kunnen ontwikkelen.

Hier volgen de voor de djembedocent praktisch uitgewerkte specifieke, muziekinhoudelijke competenties. De opleiding is opgedeeld in fases die globaal aangeduid worden. Globaal kunnen de volgende niveaus worden aangeduid:
• fase A: de basis
• fase B: de verbreding
• fase C: de verdieping.

De competenties waaraan een docent in fase A (docent 1e graad) bij voorkeur dient te voldoen zijn:

informatie volgt

De competenties waaraan een docent in fase B (docent 2e graad) naast de bij fase A genoemde competenties bij voorkeur dient te voldoen zijn:
in de traditionele Mali- en Guinee- stijlen:

informatie volgt

Fase C (docent 3e graad) is een specialisatie op het gebied van het djembespel. De 3e graad docent is een bewaarder van de traditie en bezit de kennis en de vaardigheden om, in ruime zin, allerlei aspecten van de traditie over te brengen. De competenties waaraan een docent in fase C bij voorkeur dient te voldoen zijn naast de bij fasA en B vermelde competenties:

informatie volgt

De uitwerking van de leeraspecten die op de cursisten van toepassing zijn, is te vinden in

informatie volgt

 

Het boekje ‘Richtlijnen Cursistenopleiding Djembe-onderwijs’ is voor € 10,- (excl. verzendkosten) te bestellen bij de VDON. Stuur een berichtje naar info@djembe-onderwijs.nl.