Veelgestelde vragen

Dit is de lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) over de VDON, die tevens geldt als huishoudelijk reglement. Wij gaan er van uit dat de leden het hier genoemde onderschrijven. Als je naar aanleiding van deze lijst nog vragen hebt, neem dan contact op per e-mail: info@djembe-onderwijs.nl Bedankt voor je belangstelling!

Wat is de VDON en wat is de belangrijkste doelstelling?

De Vereniging Djembe Onderwijs Nederland is een vereniging van docenten die actief zijn op het gebied van djembe-onderwijs in Nederland. De vereniging heeft als doelstelling ‘het bevorderen van de kwaliteit van het djembe-onderwijs in Nederland, alsmede het bij een zo groot mogelijk publiek vergroten van het bewustzijn ten aanzien van het djembe-spel en daarmee samenhangende tradities’. De vereniging stelt zich daarnaast ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud van de kunst van het djembespel als muziektraditie en cultureel erfgoed.

Voor wie is de VDON bedoeld?

De VDON richt zich op djembe-docenten die in Nederland actief zijn en fungeert voor hen als overkoepelend orgaan. De vereniging streeft naar een zo groot mogelijk aantal leden. Daarnaast kun je, als je de doelstelling van de VDON een war hart toedraagt, ook vriend of donateur worden.

Door wie is de VDON opgericht?

De VDON is in 2008 opgericht op initiatief van 5 djembescholen die verspreid over het land actief zijn.

Waarom is de VDON opgericht?

Het niveau van djembe-docenten in Nederland is sterk wisselend. Sommigen acteren op hoog niveau, gaan pas lesgeven na jarenlange studie, maken jaarlijks studiereizen naar West-Afrika en een aantal is zelfs gastdocent aan de landelijke conservatoria. Met de stijgende populariteit van het instrument komt het steeds vaker voor dat ongekwalificeerde personen lessen aanbieden. Deze ‘docenten’ beheersen in sommige gevallen de meest elementaire technieken niet; vaak beschikken zij over onvoldoende kennis met betrekking tot de achtergronden en tradities en zijn zij didactisch onvoldoende onderlegd. De initiatiefnemers zijn van mening dat deze ontwikkeling afbreuk doet aan de kunst van het djembespel en heeft de Vereniging Djembe Onderwijs Nederland opgericht.

Ik ben geen docent, kan ik ook vriend of donateur worden?

Jazeker, je kunt zowel vriend als donateur van de vereniging worden!

Wat zijn de voordelen van vriendschap?

Als vriend van de VDON krijg je korting op workshops en evenementen die door de aangesloten organisaties worden aangeboden. Drie keer per jaar ontvang je de nieuwsbrief van VDON waarin je veel informatie, nieuws en actualiteiten vindt met betrekking tot djembe muziek en dans. Je krijgt korting op aanschaf instrumenten, bij aangesloten organisaties. De bijdrage als vriend van de VDON bedraagt € 12,- per jaar. Je status als vriend geldt voor een periode van 12 maanden en gaat in vanaf de maand van aanmelding.

Wat zijn de voordelen van donateurschap?

Als donateur van de VDON krijg je korting op workshops en evenementen die door de aangesloten organisaties worden aangeboden. Drie keer per jaar ontvang je de nieuwsbrief van VDON waarin je veel informatie, nieuws en actualiteiten vindt met betrekking tot djembe muziek en dans. Je krijgt korting op aanschaf instrumenten, bij aangesloten organisaties. Verder kun je inloggen op het afgeschermde gedeelte van de website, waarop bijzondere informatie te vinden is. Als donateur van de VDON steun je daarnaast het fonds voor Afrikaanse meesterdrummers in ruste. Deze meesterdrummers hebben de populariteit van de djembe voorbereid maar zijn er financieel niet wijzer van geworden. Ze leven in veel gevallen in armoede; een kleine maandelijkse bijdrage kan voor hen veel verschil maken.

Aan welke eisen moet ik voldoen om lid te kunnen worden?

De leden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bij de vereniging aangesloten djembe-scholen staan garant voor:

• een professionele organisatie en bedrijfsmatige aanpak;

• goede technische en didactische vaardigheden;

• een gedegen onderwijs- en lesprogramma met;

• aandacht voor speltechniek en samenspel, op djembe én doundoun.

Van leden wordt verwacht dat zij aan deze voorwaarden voldoen.

De VDON kent behalve leden ook aspirant-leden, die nog niet aan alle voorwaarden voldoen die de VDON aan haar leden stelt. Voor aspirant-leden worden cursussen aangeboden.

De leden zijn in staat de djembe en de doundouns op de juiste wijze te bespelen, beheersen de klank-ontwikkeling en beschikken over het vermogen deze zaken in de les over te kunnen brengen. Net zoals ieder ander muziekinstrument heeft de djembe naast een technische ook een muzikale kant. Daarbij is het belangrijk om bij de cursisten het gevoel voor samenspel te ontwikkelen. De docent beschikt over lesstof die de handigheid van de spelers vergroot.

Van de leden wordt verwacht dat zij goed didactisch onderlegd zijn. Omdat er veel verschillende manieren zijn om kennis over te brengen wordt didactiek getoetst door een beoordelingscommissie. Onder didactiek verstaan we de manier waarop kennis wordt overgedragen. Het gaat daarbij om vragen zoals:

• hoe worden kennis en vaardigheden onderwezen?

• hoe bouw je een les op?

• hoe worden leerlingen begeleid bij het verwerken van de leerstof?

• hoe wordt het leerproces geëvalueerd?

Ik heb weinig of geen ervaring als docent, kan ik toch lid worden?

Dat hangt af van het niveau waarop je les geeft. De VDON kent behalve leden ook aspirant-leden, die nog niet aan alle eisen voldoen die de VDON aan haar leden stelt. Voor aspirant-leden worden cursussen deskundigheidsbevordering aangeboden.

Wat houdt deskundigheidsbevordering in?

Voor docenten in het reguliere onderwijs, vakdocenten in het muziekonderwijs en docenten in het djembe-onderwijs worden op verschillende niveau’s workshops en trajecten op het gebied van des- kundigheidsbevordering aangeboden.

Het modulaire programma van de VDON is enerzijds bedoeld om cursisten de mogelijkheid te bieden zich via het doorlopen van leermodules het complete vakmanschap van de djembe-docent ‘eigen te maken’. Anderzijds kan met het kiezen van specifieke modules het vakmanschap van een reeds prak- tiserende djembe-docent worden verbeterd.

Ik ben niet bedrijfsmatig werkzaam als docent, kan ik toch lid worden?

Nee, de leden (of hun werkgever) zijn als bedrijf georganiseerd en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Ik ben als docent verbonden aan een muziekschool, kan ik toch lid worden?

Ja, via je werkgever. De VDON richt zich op djembe-scholen en -docenten die in Nederland actief zijn. Muziekscholen met een cursusaanbod djembe kunnen dus ook lid worden.

Ik verzorg workshops maar geen wekelijkse lessen, kan ik toch lid worden?

Nee, de leden bieden een opleidingsprogramma dat bestaat uit een goed opgezet les- en onderwijs-programma.

Wat is het verschil tussen een onderwijs- en lesprogramma?

Het onderwijsprogramma. Een djembe-school heeft in principe een brede en diverse doelgroep aan deelnemers voor ogen. Het verschil in ervaring tussen de cursisten is groot en de ambitie en het talent varieert. Het doel van de school is om aan al deze verschillende deelnemers een waardevol product te leveren. De school zal daarom een compleet onderwijsprogramma aanbieden, een cursuspakket met verschillende niveau’s en ‘instapmomenten’.

Het lesprogramma beschrijft hoe de verschillende onderdelen van het onderwijsprogramma in lesvorm worden aangeboden. Onder cursisten onderscheiden we verschillende niveau’s: starters, beginners, halfgevorderden, gevorderden en vergevorderden. Per leergebied kunnen kerndoelen worden beschreven die aangeven wat een cursist aan het eind van een cursusniveau moet kennen en kunnen.

Goed onderwijs vereist het stellen van een startkwalificatie aan deelnemers en het maken van onderscheid tussen verschillende niveau’s. Ook docenten zullen op verschillende niveau’s gekwalificeerd zijn. Uitgaande van een compleet programma met cursussen op verschillende niveau’s ontstaat een structuur met een onderverdeling in derde, tweede en eerste graad.

Hoe is de indeling in graden?

Docenten derde graad geven les aan starters, beginners en halfgevorderden. Docenten tweede graad geven les aan gevorderden en vergevorderden. De eerste graad is een specialicatie op djembe gebied. Om op dit niveau te functioneren beschikt de docent over verregaande kennis en diepgaand begrip omtrent een stijl (bijvoorbeeld Mali-, Guinee-, maar ook ballet-stijl). De docent eerste graad beheerst zijn of haar instrument volkomen en beschikt over het vermogen dit over te kunnen brengen. Hij of zij is een bewaarder van de traditie en wordt verondersteld de kennis daaromtrent door te geven aan de volgende generatie.

Hoe krijg ik toegang tot het lidmaatschap?

De aanmeldprocedure bestaat uit het indienen van een aanvraag voor lidmaatschap via het aanvraagformulier en daaropvolgend een toetsing door een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat uit een aantal deskundigen op het gebied van muziekonderwijs en een van de (technisch) bestuursleden van de VDON.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

De voordelen van het lidmaatschap zijn:

• vermelding op VDON website met docenten (en bevoegdheden);

• de mogelijkheid om info aan te leveren;

• vermelding van specialiteit, voorzover aanwezig, op VDON website;

• korting op masterclasses;

• link naar de eigen activiteiten, op VDON website;

• abonnement VDON nieuwsbrief en de mogelijkheid om hiervoor info aan te leveren.

Wat houdt certificering in?

De aangesloten docenten acteren op verschillende niveau’s, die middels certificaten worden aangemerkt. Een beoordelingscommissie met onafhankelijke examinatoren beoordeelt en waardeert de kandidaten en ziet toe op het uitreiken van de certificaten. Hierbij wordt samengewerkt met Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Als de VDON een vereniging is, mag ik dan wel op commerciële basis lessen organiseren?

Het is geen probleem als je diensten aanbiedt waarvoor je een betaling ontvangt.

Wanneer krijg ik vermelding op de website?

Zodra je contributie is ontvangen en je de benodigde informatie hebt aangeleverd word je op de website vermeld.

Wat is de functie van de website?

De website vervult een centrale rol binnen de vereniging en fungeert als informatiepunt voor leden. In belangrijke mate heeft de website een publieksfunctie, gericht op vrienden, donateurs en andere geïnteresseerden. Op de website wordt aandacht besteed aan

• doelstelling en organisatiestructuur vereniging;

• informatie over aangesloten scholen en docenten;

• les-vinder;

• nieuws & activiteiten;

• scholing voor docenten muziek- en djembe-onderwijs;

• achtergrondinformatie;

• vraagbaak;

• gedragscode.

Als ik de vereniging verlaat, kan ik m’n vermelding op de website houden?

Nee, die vervalt zodra de laatste contibutie periode is verlopen.

Hoe weet ik wanneer ik contributie moet betalen en hoeveel bedraagt de contributie?

Elk halfjaar krijg je van de penningmeester bericht met een overzicht van je openstaande posten. Je kunt de contributie overmaken op de bankrekening van de vereniging; het rekeningnummer vind je op deze website bij ‘contactgegevens’. De contributie bedraagt € 10,- per maand, via een halfjaarlijkse incasso.

Kan ik een factuur krijgen?

Nee, we sturen geen facturen, alleen een halfjaarlijkse bericht met een overzicht van de openstaande posten.

En staat daar dan ook BTW op?

De VDON is als vereniging vrijgesteld van het afdragen van BTW op contibutie; er is dan ook geen BTW inbegrepen in de contributie. Ook al heb je een bedrijf en word je lid van de VDON, je kunt dus geen BTW terugvorderen.

Hebben jullie een automatische incasso?

Nee, je krijgt elk jaar in januari een berichtje met het verzoek om de contributie af te dragen.

Maar wordt het bestuur dan niet verschrikkelijk rijk van al die contributiebedragen?

Wij proberen de contributie zo laag mogelijk te houden; die is gekoppeld aan het aantal leerlingen. De contributies dekken de kosten die de vereniging moet maken. Als je ideeën hebt om de contributie lager te krijgen, word dan lid en kom het ons op de ledenvergadering vertellen 😉

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Voorop staat dat de VDON een vereniging met leden is; je dupeert dus jezelf en de andere leden. We verwachten daarom dat de leden hun financiële verantwoordelijkheid nemen. Als blijkt dat je een betalingsachterstand hebt, zullen we contact met je opnemen om dat op te lossen. In een uiterst geval kunnen we tot maatregelen overgaan die de mogelijkheden van je lidmaatschap beperken of je lidmmaatschap opheffen.

De VDON is een vereniging, dus het bestuur bepaalt wat er gebeurt?

Nee, dat is nou juist het leuke van een vereniging. De leden bepalen wat er gebeurt. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt het beleid van de vereniging uitgestippeld. Als jij een idee hebt voor een nieuwe activiteit of iets wilt veranderen, vertel het ons dan. Als je genoeg leden voor je plan weet te winnen dan kan het worden uitgevoerd.

Hoe kom ik met de andere leden in contact?

De leden hebben toegang tot een afgeschermd gedeelte van de website met een forum. Daarnaast is er voor mededelingen van het bestuur een officiële mailing lijst waarop je geabonneerd bent zodra je lid wordt. Bovendien is er een nieuwsbrief die een aantal keer per jaar verschijnt. En dan zijn er de ledendagen en de algemene ledenvergadering.

Biedt de VDON naast de ledenvergaderingen nog andere leuke dingen?

De vereniging organiseert met enige regelmaat een leden- en vriendendag en verzorgt:

• een netwerkfunctie;

• informatieverstrekking via nieuwsbrief en website;

• trajecten deskundigheidsbevordering (workshops en cursussen);

• kwaliteitsbevordering djembe-onderwijs;

• evenementen (zoals festivals) waarmee de doelstelling wordt verwezenlijkt.

Hoe is de procedure bij het beoordelen van klachten?

Elke klacht wordt serieus behandeld door een door het bestuur ingestelde klachtencommissie. Hoe wordt gecontroleerd of de leden aan alle eisen voldoen? De aanmeldprocedure is zodanig opgezet dat alleen docenten en scholen worden toegelaten die aan alle eisen voldoen. Vinden er wijzigingen in de samenstelling van een docententeam plaats dan dient de school dit aan de VDON te melden. De gegevens worden dan bijgewerkt.